CONFIDENCIALITAT DE DADES

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que les dades personals que ens faciliti a través d'ARTS FITÉ o mitjançant enviaments de correus electrònics , seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat d'ESTEVE APARICIO FITÉ, amb domicili a Plaça Barcelona, ​​6 -08.204 Sabadell (Espanya) -, amb la finalitat de gestionar, prestar, ampliar i millorar els serveis oferts en el Lloc Web, executar els contractes que per mitjà de la mateixa es realitzin, enviar comunicacions en relació a comandes dels socis, així com per enviar informació publicitària i / o promocional dels productes i serveis oferts per ARTS FITÉ.

En tot cas, el client es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals. ARTS FITÉ no serà responsable de la inexactitud de les dades personals proporcionades pels clients.

Els clients poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició de dades de caràcter personal. Això pot fer-se mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@artsfite.com o correu postal dirigit a ARTSFITÉ, enviat a Plaça Barcelona, ​​6 -08.204 Sabadell (Espanya).

La rectificació, cancel·lació i oposició que preveu el paràgraf anterior, i notificada durant la tramitació de comandes serà efectiva a partir del lliurament d'aquests comandes.

En tot cas, per la pròpia naturalesa del servei i continguts del lloc web, és imprescindible poder remetre als clients comunicacions comercials per correu electrònic. Per tant, el fet d'exercir el dret de cancel·lació de dades comportarà de manera automàtica la cessació i abandó en la condició de Soci d'ARTS FITÉ.

TERMES I CONDICIÓNS D'US

1. OBJECTE

Les presents Condicions Generals d'Ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les "Condicions Generals") tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del lloc web emplaçat al dominiowww.artsfite.com (en endavant, ARTSFITÉ), que FITÉ posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web per tal de proporcionar-los informació sobre productes i serveis, així com la comercialització de pintures i altres obres artístiques.

FITÉ, establiment mercantil del qual és titular Esteve Aparicio Fité, amb domicili a Plaça Barcelona nº 6 -08.204 Sabadell (Espanya) - i NIF 33.903.426-T. És possible contactar amb FITÉ mitjançant correu postal dirigit a l'adreça anteriorment indicada, per correu electrònic enviat a info@artsfite.com o via telefònica 93 711 89 01.

La pàgina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per ARTSFITÉ, amb l'objectiu de donar a conèixer i permetre l'accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals.

La mera utilització de la pàgina web atribueix, a qui faci ús d'ella, la condició d'Usuari. Tots els Usuaris que accedeixin a ARTSFITÉ accepten quedar sotmesos, pel fet d'accedir a les esmentades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

Els socis declaren conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen.

 

2. DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

Condicions d'Accés i Ús

A través de l'adreça en la qual està emplaçat ARTSFITÉ, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en ell.

Les condicions d'accés a ARTSFITÉ estan supeditades a les disposicions legals vigents en el moment d'accés, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari, se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici del lloc web, de FITÉ o de tercers.

La pàgina no exigeix ​​la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del lloc web en qüestió.

Únicament es permet la compra dels productes i serviciosexpuestos en ARTSFITÉ, amb les característiques i condicions especificades al web, als Socis.

S'adquireix la condició de Soci d'ARTSFITÉ amb ​​el registre i acceptació de les condicions generals. Per a l'accés al compte propi del Soci serà necessària la identificació,composta per la direcció de correu electrònic d'aquest i una contrasenya, que ha de contenir com a mínim 5 caràcters.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Soci es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el supòsit que el Soci conegui o sospiti l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la contrasenya de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web, i notificar aquest fet a ARTSFITÉ en el termini de 24 hores des del moment de coneixement o sospita.

Contingut i Actuacions de l'Usuari

Atès que l'objectiu prioritari de ARTSFITÉ és proporcionar un servei d'informació -contingut del Lloc Web en qüestió- i comercialització de productes i serveis, l'Usuari haurà de respectar aquesta informació i les transaccions que d'això sorgeixin.

En tot cas, l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar la pròpia pàgina, així com introduir ni difondre els denominats "virus informàtics" o altres elements lesius que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts, sistemes integrants del Lloc Web o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. En aquest sentit, l'Usuari haurà d'indemnitzar per tots els danys i perjudicis causats a FITÉ i els tercers afectats en cas de vulneració de les condicions generals.

El compromís adquirit sobre la utilització s'ha de regir segons el que disposa la llei, moral i ordre públic, incloent la prohibició de copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment per escrit d'ESTEVE APARICIO FITÉ o persona per aquest delegada.

Referent a això, FITÉ s'exonera de qualsevol tipus de fallada, virus informàtic o la presència d'altres elements lesius introduït per tercers.

 

3. DRETS I OBLIGACIONS ARTSFITÉ

ARTSFITÉ respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats per ella.

ARTSFITÉ es compromet a complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altra anàlegs.

ARTSFITÉ es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en les comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

En el Lloc Web pot posar-se a disposició dels Usuaris certes eines -links o enllaços, entre d'altres- que permeten a l'Usuari accedir a altres llocs, però ARTSFITÉ no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en ARTSFITÉ és exclusivament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació d'Internet, on podrà ampliar la informació i / o serveis oferts en ARTSFITÉ. Aquest últim no serà, en cap cas, responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels Usuaris dels mateixos.

ARTSFITÉ no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin aquesta informació a ARTSFITÉ.

ARTSFITÉ es reserva el dret a interrompre l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada. També es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals.

ARTSFITÉ no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de ARTSFITÉ, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Soci o Usuari, i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de ARTSFITÉ, com ara: fallada de tercers , operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ARTSFITÉ hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, ARTSFITÉ no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o lucre cessant.

 

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE VENDA

ARTSFITÉ es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.

5. JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d'aplicació la legislació catalana i espanyola. En cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.