En el cas que no estigui satisfet / a amb la seva compra li oferim la possibilitat de retornar l'obra adquirida en un termini màxim de 14 dies naturals, transcorregut aquest termini no s'acceptaran devolucions.

Les despeses d'enviament que pugui generar aquest tipus de devolucions, aniran a càrrec del comprador (Excepte que fos per causa de deficiència o error per part de Arts Fité). Aquestes despeses s'han de deduir de la quantitat a reemborsar.

En tot cas, el reemborsament en el compte del comprador com a conseqüència d'una devolució, s'efectuarà en el termini de 7 dies laborables a partir de la recepció del producte per Arts Fité.

Els quadres s'han de retornar correctament protegits, si pot ser en el seu embalatge d'origen, amb tots els accessoris i documentació.

Seran enviats al lloc especificat per Arts Fité en les instruccions per a la devolució del producte que seran enviades mitjançant correu electrònic.

Qualsevol deficiència en la comanda s'ha de comunicar a Arts Fité dins de les 24 hores següents a la recepció del producte. Per això, Arts Fité recomana comprovar la comanda davant del transportista i donar part immediatament en cas de desperfectes. En cas que hi hagi possibilitat d'esmena de la deficiència en la comanda, ARTS FITÉ solucionarà l'error amb la major brevetat possible. I quan no sigui possible l'esmena de la deficiència, es procedirà al reemborsament íntegre de l'import de la compra.

 Si té alguna pregunta, poseu-vos en contacte amb NOSALTRES